TELEFONY
CAŁODOBOWE

Facebook

e-Nekrolog

kwiatki przy nagrobku
Śp. Kto ma prawo do pochówku kościelnego?
-
Wiek:
Data pogrzebu:
Msza Święta:
Cmentarz:
UDOSTĘPNIJ NEKROLOG

Według zasad Kościoła katolickiego, prawo do pochówku kościelnego przysługuje każdemu członkowi Kościoła, czyli osobom ochrzczonym, które nie wystąpiły z Kościoła poprzez apostazję lub ekskomunikę. Pochówek kościelny to nie tylko ceremonia pogrzebowa, ale też miejsce spoczynku zmarłego — grób na cmentarzu katolickim. Pochówki te są również możliwe dla katechumenów, czyli osób przygotowujących się do sakramentu chrztu, oraz dla osób, które z różnych powodów nie były ochrzczone, ale wyraziły życzenie zostania członkiem Kościoła.

Pochówek osób wyznania innych niż katolickie

Osoby wyznające inną religię mogą zostać pochowane na cmentarzach mieszanych lub wielowyznaniowych. W takim przypadku ceremonia pogrzebowa odbywa się zgodnie z obrzędami wyznawanymi przez zmarłego. Kościół katolicki może również udzielić zgody na pochówek osoby wyznającej inną religię na cmentarzu katolickim, jeśli nie ma innych możliwości.

Ekskomunika i apostazja a pochówek kościelny

Ekskomunika to najcięższa kara kościelna, która polega na wykluczeniu danej osoby z życia Kościoła. Osoba ekskomunikowana traci wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przynależności do wspólnoty kościelnej, w tym również prawo do pochówku kościelnego. W takim przypadku pogrzeb odbywa się bez ceremonii religijnej, a miejsce spoczynku zmarłego znajduje się poza terenem cmentarza kościelnego.

Apostazja to dobrowolne wystąpienie z Kościoła katolickiego. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, osoba popełniająca apostazję traci wszystkie prawa wynikające z przynależności do Kościoła, w tym prawo do pochówku kościelnego. W praktyce jednak niektóre parafie decydują się na pochówek osób apostatów, pod warunkiem że rodzina zmarłego wyrazi takie życzenie.

Pochówek osób żyjących w związku niesakramentalnym lub rozwiedzionych

Osoby żyjące w związku niesakramentalnym, czyli nieuznawanym przez Kościół, a także osoby rozwiedzione, których małżeństwo nie zostało unieważnione przez Kościół, mogą być pochowane na cmentarzu katolickim. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz parafii, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności. W przypadku osób żyjących w związku niesakramentalnym lub rozwiedzionych, które wyraziły skruchę i nawróciły się przed śmiercią, pochówek kościelny jest możliwy.